เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 11/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 7/2559
      วัน เวลา    : 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
       วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 11/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 7/2559  โดยเชิญ KM Buddy (สสธ., สบก.) เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย 4 องค์ความรู้ 1.สิ่งที่ได้จากการสัมมนาเชิงวิชาการแบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE Powered by DHI ประจำปี 2559  โดยนางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 2.รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายสมบัติ สาลีพัฒนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 3. โคก หนอง นา  โมเดล  โดยนางสาว กัณฑสิณี แจ้งปุย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 4.สิ่งที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (สาขาการเกษตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้) โดย ว่าที่ ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ