เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team) ครั้งที่ 9/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 6/2559
      วัน เวลา    : -
      สถานที่     : -

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team) ครั้งที่ 9/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 6/2559 โดยมีการถ่ายทอด 2 องค์ความรู้ ดังนี้ 1."อีกหนึ่งมุมมองของระบบโทรมาตร" โดยนายสงวน กันทะวงศ์ ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2."เกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตในลุ่มน้ำต่างๆ" โดย นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ และนางสาวดวงฤทัย มงคลเคหา นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ