เรื่อง          : ส่วนอุทกวิทยา  ได้จัดอบรมการใช้เครื่องวัดของโครงการปรับปรุงโทรมาตรลุ่มน้ำ โดยบริษัท expert engineering & communication co.ltd เป็นผู้บรรยายให้แก่บุคลากรในส่วนอุทกวิทยา
      วัน เวลา    : 27 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : -