เรื่อง          :สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา การดำเนินงานจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร
      วัน เวลา    : 18-19 กันยายน 2559 .
      สถานที่     :ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม