เรื่อง         : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนงาน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์กร
      วัน เวลา    : 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมน้ำทิพย์