เรื่อง          : เจ้าหน้าที่ร่วมกันทดลองทำปุ๋ยหมักอัดบล็อคแบบไม่กลับกอง
      วัน เวลา    : 28 เมษายน 2559
      สถานที่     : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)