เรื่อง          : ประชุมร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปผลการตรวจและประเมินสภาพเขื่อนลำพระเพลิง โครงการร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (K-water) ด้านการปรับปรุงอาคารชลประทาน
      วัน เวลา    : 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
 
   
   
   
   
เ เ
   
เ เ
   
เ