เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
      วัน เวลา    : 29 เมษายน 2559
      สถานที่     : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2559 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร และนายอุดมเกียรติ เกิดสม ทน.8 บอ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดการน้ำสำหรับแปลงพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอเชียรใหญ่ (รุ่นที่ 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช