เรื่อง           : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
      วัน เวลา     : 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30-12.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่4/2559 และจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่1/2559 โดยมีหัวข้อในการถ่ายทอด จำนวน 3 องค์ความรู้ คือ [1]คนชลประทาน ต้องรู้เรื่องภัยแล้ง โดยนายวิชัย สุภาโสด (ผชช.จษ.2) [2]แนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานและการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินของกรมชลประทาน และการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินของกรมชลประทาน โดยนางสาวศิริพร ทวีเดช (วิศวกรชลประทานชำนาญการ) [3]สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสูตร KM The Trainer โดยนายวิภพ ทีมสุวรรณ และนางสาวอารีรัตน์ อนุชน (ผู้แทน เครือข่าย KM ของ สบอ.) จัดประชุมและสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.