เรื่อง          :นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อนครั้งที่ 3
      วัน เวลา    : 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00- 12.00 น.
      สถานที่     : ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้นที่ 11 อาคารวิชาการ