เรื่อง          :เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำ ในเขตสำนักชลประทานที่ 6 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว,เขื่อนอุบลรัตน์โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย)
      วัน เวลา    : 10 - 11 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : เขตสำนักชลประทานที่ 6