เรื่อง          :นายจารึก สินธุรัตน์ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 บรรยายหัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ในวันถ่ายทอดความรู้ Field Day
      วัน เวลา    : 10 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี