เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) มอบหญ้าแฝกให้แก่เกษตรกรจาก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
      วัน เวลา    : 16 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา