เรื่อง          : ต้อนรับคณะอ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ ตามนัด มาตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดก๊าซมีเทนในการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง พร้อมไปดูสถานที่ติดตั้งจริง และทีมงานจะปักดำนาด้วยเครื่องจักร
      วัน เวลา    : 19 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : N/A