เรื่อง          : นายยงยุทธ ปั้นสุวรรณ (ช่างสำรวจ ช 3) หัวหน้างานประมวลสถิติ และ นายอังกูร คำสม (นายช่างสำรวจ) หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรม Aquarius สำหรับวิเคราะห์ Rating Curve
      วัน เวลา    : 16-19 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ กรมชลประทาน สามเสน กทม.