เรื่อง          : นายศุกล พัวโสพิศ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน พร้อมด้วย นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอำนวยชัย คงดี, นายปฏิภาณ สักลอ และนางสาวปัญชิกา มูลรังษี เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (สบอ.) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมดูงานและให้ข้อแนะนำด้านการจัดทำ Rating Curve ปี 2015 โดยมี นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายยงยุทธ ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ และ นายอังกูร คำสม หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ ร่วมให้การต้อนรับ
      วัน เวลา    : 23 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมศูนย์ฯ ภาคเหนือตอนบน.