เรื่อง          : นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 4/2559 งานปรับปรุงฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) จ.นครราชสีมา
      วัน เวลา    : 23 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน กทม.