เรื่อง           : ประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.ปี พ.ศ.2559
      วัน เวลา     : 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30-16.30 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30-16.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นประธานการประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ.ปี พ.ศ.2559 ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย และคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมงานเครือข่าย KM สบอ. จัดทำแผนกิจกรรมของเครือข่าย KM สบอ. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.