เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ต้อนรับเกษตรกรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรในหัวข้อ "การปลูกพืชใช้น้ำน้อย"
      วัน เวลา    : 23-27 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี