เรื่อง          :ส่วนอุทกวิทยาจัดอบรม โทรมาตรขนาดเล็ก 
      วัน เวลา    : 25 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ณ ห้องประชุมอุทกวิทยาชลประทาน