เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย ผอช.ทั้ง 8 ภาค เข้าร่วมนำเสนอโครงการจัดทำโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ (Rating Curve) ของสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 8 ภาค ต่อคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2 /2559
      วัน เวลา    : 26 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.