เรื่อง          : ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9 ประชุมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี 2558
      วัน เวลา    : 25-26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.