เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้ง 1/2559
      วัน เวลา    : 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.