เรื่อง           : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2559 
       วัน เวลา     : 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. 
       สถานที่      : ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
     วันนี้ (11 มีนาคม 2559) เวลา 09.30-12.00 น. คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ,บุคลากรภายใน สบอ. และ Buddy จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 2/2559 โดยมี 3 หัวข้อ ดังนี้ 1."เรื่องน่ารู้ทางอุทก ภาค 1" โดยนายจเร ทองด้วง ผอท.บอ. ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 2."การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ในการสำรวจและจัดทำโค้งความจุอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์" โดยนายปกรณ์ สุตสุนทร (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 3."สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train the trainer & Coaching" โดยนางพัชรวีร์ สุวรรณิก พบ.บอ. ณ ห้องประชุม500 ชั้น5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.