เรื่อง          : ส่วนอุทกวิทยา สำรวจ คุณภาพน้ำ การปิด เปิด ประตูระบายน้ำ จาก กรมชลประทาน สามเสน ถึง บางไทร ปากแม่น้ำ น้อย
      วัน เวลา    : 27 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน ถึง บางไทร ปากแม่น้ำ น้อย