เรื่อง          : ประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 / 2559
      วัน เวลา    : 27 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน