เรื่อง          :นายเพิ่มพร โสภณางกูล ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมจัดงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
      วัน เวลา    : 30 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ