เรื่อง          : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมโครงการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ( ครั้งที่1) โดยกรมชลฯ ได้ขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เพื่อลดการใช้น้ำ ภายหลังทดลองทำนาปรังแบบเปียกสลับแห้ง ประสบผลสำเร็จ เตรียมเดินหน้านโยบาย“1 โครงการ 1 พื้นที่ตัวอย่าง” ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศขยายผลทำนารอบ2 แบบเปียกสลับแห้ง
      วัน เวลา    : 30 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี