เรื่อง          : นายพณิช ใจเจริญ นักศึกษาคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของกองทุนฯ กยศ. และกองทุนฯ กรอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      วัน เวลา    : 31 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน