เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 6/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 3/2559
      วัน เวลา    : 22 เมษายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       วันนี้ (22 เมษายน 2559) เวลา 09.30-12.00 น. คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ,บุคลากรภายใน สบอ. และ Buddy จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 6/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งท 3/2559 โดยมี 3 หัวข้อ ดังนี้ 1."เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว" โดยนายศุภชัย แก้วลำใย (ผชน.บอ.) ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 2."การศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน สำหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของเขื่อนดินกรณีศึกษาเขื่อนลำปาว" โดย นายเอกพงษ์ แน่นอุดร ผู้แทน ผปข.บอ. 3."สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4" โดยนายวิจักษณ์ ศรีจันทร์, นายสภัทรชัย จูมทอง, นางยานี กลิ่นเจริญ และนางสาวพรทิพย์ กาญจนพรหม ณ ห้องประชุม 1ชั้น14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.