เรื่อง          :ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จัดประชุมงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน โดยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
      วัน เวลา    : 1 มิถุนายน 2559 .
      สถานที่     : ห้องประชุมกรมชลประทานสามเสน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.