เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)  โดยนายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)  จัดประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย ครบรอบ 114 ปี 13 มิถุนายน 2559
      วัน เวลา    : 31 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)  .