เรื่อง          : นายสรายุทธ ยะแบน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษอุทกวิทยา พร้อมด้วยนายสมบัติ สุขรัตนา และนายสุวิทย์ สมโพธิ์ ทำการสำรวจน้ำบริเวณท้ายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายแม่แตง
      วัน เวลา    : 2 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : บริเวณท้ายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายแม่แตง