เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน บรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าด้านการวัดค่าและการบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา" ในโครงการ การฝึกอบรมด้านระบบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทก สำหรับเจ้าหน้ากลุ่มที่ 2 จำนวน 16 ท่าน จากกรมชลประทาน กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนามหาเวลี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2559
      วัน เวลา    : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน