เรื่อง          : นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน นายสิทธิโชค ชาติมาลา หัวหน้าฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และทีมงานส่วนปรับปรุงฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอโปรแกรมฐานข้อมูลระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา โดยนายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ
      วัน เวลา    : 8 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา