เรื่อง          : คณะเจ้าหน้าที่ประเทศศรีลังกาได้เข้าชมระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานสถานีอุตุนิยมวิทยา ของศูนย์ฯ  เจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ได้สาธิตการสำรวจปริมาณน้ำด้วยเครื่อง M9 ที่สถานี C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ให้กับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนามหาเวลี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ผอช.ภาคตะวันตก นายพลชัย กลิ่นขจร, นายสุรพล ทองคำ ปอ.อช.ภาคกลาง, นายปิติ ใฝ่กระโทก ตว.อช.ภาคกลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนามหาเวลี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
      วัน เวลา    : 9-10 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : สถานี C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา