เรื่อง          : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ ระหว่าง 9-30 มิถุนายน 2559 วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด , นายวชิระ สุรินทร์ , นางนลินภัสร์ ปิยวัชรเรืองกุล และนางนันทรียา กาหล) เข้าร่วมจัดบูธและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ App WMSC และบูธ Agri Map ให้แก่ ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปีแห่งการครองราชย์
      วัน เวลา    : 18 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทานและหอสมุด กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร จาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับและบรรยาย ขณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ ระหว่าง 9-30 มิถุนายน 2559 วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด , นายวชิระ สุรินทร์ , นางนลินภัสร์ ปิยวัชรเรืองกุล และนางนันทรียา กาหล) เข้าร่วมจัดบูธและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ App WMSC และบูธ Agri Map ให้แก่ ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปีแห่งการครองราชย์