เรื่อง          : เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ออกหน่วยติดตาม การดำเนินการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
      วัน เวลา    : 20 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา