เรื่อง          : ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 2/2559
      วัน เวลา    : 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       วันนี้ (12 พฤษภาคม 2559) เวลา13.30-16.30 น. นายเลิศชัย ศรีอนันต์ เป็นประธาน ในการประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วน , ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 1.การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝน 2.การเบิกจ่ายงบประมาณ 3.การดำเนินงาน/ปัญหาต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข (ผอ.ส่วน, ผู้แทนศูนย์/สถานี) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.