เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) โดยนายสมพร กันธวงค์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
      วัน เวลา    : 24 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ชุมชนสันป่ายางแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่