เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สชป.13
      วัน เวลา    : 24 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่

 

 

 

 

 

 
   

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สชป.13 โดยนายอำนาจ ชูวงษ์ วิศวกรชลประทาน ซึ่งนำนิสิตวิทยาลัยการชลประทานและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าศึกษาดูงานรวม 5 คน เกี่ยวกับเรื่องPhysical Model และการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง