เรื่อง          : ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรเขตจัดรูปที่ดินเข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำในคูส่งน้ำและดูแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
      วัน เวลา    : 24 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม