เรื่อง          : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ เข้าตรวจสภาพแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10 (ประตูระบายน้ำบางลี่, ประตูระบายน้ำบ้านไร่, ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี และประตูระบายน้ำมโนรมย์)
      วัน เวลา    : 28 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10