เรื่อง          : นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ครั้งที่ 1/2559
      วัน เวลา    : 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-14.00 น. 
      สถานที่     : ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ