เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 7/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 4/2559
      วัน เวลา    : 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       วันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.30-12.00 น. คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ,บุคลากรภายใน สบอ. และ Buddy จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 7/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 4/2559 โดยมี 2 หัวข้อ ดังนี้ 1."จากวันนั้น...ถึงวันนี้ : กับงานด้านอุทกวิทยา" โดยนายพลชัย กลิ่นขจร ผอช.ภาคตะวันตก ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 2."สิ่งที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 15" โดยนางสาวพยอม เหล่าพิเดช, นายปฏิภาณ สักลอ, นายฤกษ์รัตน์ พนมขวัญ, นางสาววิชญาณี อื้อรัตน์ , นางสาวอุษา นรสิงห์ และนางสาวพรปวีณ์ ปันดอนตอง ณ ห้องประชุม 1ชั้น14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.