เรื่อง          : เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด บรรยายให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เรื่อง การใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา โดยมีนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน และนายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน เป็นตัวแทนในการต้อนรับ
      วัน เวลา    : 29 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด บรรยายให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ               เรื่อง การใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา โดยมีนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน และนายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน เป็นตัวแทนในการต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน