เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
      วัน เวลา    : 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.
      สถานที่     : ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ