เรื่อง          :  ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์วัดน้ำฝน
      วัน เวลา    : 6 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก