เรื่อง          :  ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ต้อนรับพนักงานราชการใหม่ คุณพีระศักดิ์ บัวระโส ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
      วัน เวลา    : 4 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก