เรื่อง          : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2559 โดยนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน  มีส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
      วัน เวลา    : 4 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ